جدول کالری سوزاندن

فعالیت ، تمرین و یا ورزش (1 ساعت) 59 kg 70 kg 81 kg 93 kg دوچرخه سواری ، در کوهستان 502 598 695 791 دوچرخه سواری ، کمتر از 15 کیلومتر در ساعت ، تفریحی 236 281 327 372 دوچرخه سواری ، بیش از 30 کیلومتر در ساعت ، مسابقه 944 1126 1308 1489 دوچرخه سواری ، 15 تا 19 کیلومتر در ساعت ، سبک 354 422 490 558 دوچرخه سواری ، 20 تا 23 کیلومتر در ساعت ، متوسط 472 563 654 745 دوچرخه سواری ، 23 تا 26 کیلومتر در ساعت ، شدید 590 704 817 931 دوچرخه سواری ، 26 تا 30 کیلومتر در ساعت ، بسیار سریع 708 844 981 1117 دوچرخه سواری ثابت ، بسیار سبک 177 211 245 279 دوچرخه سواری ثابت ، سبک 325 387 449 512 دوچرخه سواری ثابت ، متوسط 413 493 572 651 دوچرخه سواری ثابت ، شدید 620 739 858 977 دوچرخه سواری ثابت ، بسیار شدید 738 880 1022 1163 ورزشهای سبک بدون وسیله ، شدید 472 563 654 745 ورزشهای سبک بدون وسیله ، سبک 207 246 286 326 وزنه برداری و بدن سازی ، شدید 354 422 490 558 وزنه برداری ، تمرین سبک 177 211  245 279 ایروبیک ، شدت  کم 295 352 409 465 ایروبیک ، شدت  بال 413 493 572 651 ایروبیک ، شدت متوسط 384 457 531 605  یوگا ، ورزش کششی 236 281 327 372 یوگای سبک ، نرمش 148 176 204 233 کلاس آموزش ایروبیک 354 422 490 558 ایروبیک در آب 236 281 327 372 رقص ، آهسته 177 211 245 279 رقص ، سریع 325 387 449 512 دویدن ، 8 کیلومتر در ساعت (5/7 دقیقه یک کیلومتر) 472 563 654 745 دویدن ، 10 کیلومتر در ساعت (6 دقیقه یک کیلومتر) 620 739 858 977 دویدن ، 12 کیلومتر در ساعت ( 5 دقیقه یک کیلومتر) 738 880 1022 1163  دویدن ، 15 کیلومتر در ساعت (4  دقیقه یک کیلومتر) 964 1175 1254 1428  دو صحرایی ، دو استقامت 531 633 735 838  دویدن ، معمولی 472 563 654 745 دویدن ، در سالن ، تمرین تیمی 590 704 817 931 بالا رفتن از پله ه 472 562 653 744 پرش ارتفاع ، پرش با نیزه 354 422 490 558 دو با مانع 590 704 817 931 تیر اندازی با کمان 207 246 286 326 بدمینتون 266 317 368 419 بسکتبال ، مسابقه 472 563 654 745 بسکتبال ، تفریحی 354 422 490 558 بسکتبال ، پرتاب به سبد 266 317 368 419 بسکتبال ، با صندلی چرخدار 384 457 531 605 بیلیارد 148 176 204 233 بولینگ 177 211 245 279 بوکس ، در رینگ 708 844 981 1117 بوکس ، مشت زدن به کیسه شنی 354 422 490 558 بوکس ، مشت بازی با حریف 531 633 735 838 مربیگری : فوتبال ، بسکتبال ، فوتبال... تمرین دادن 236 281 327 372 کریکت 295 352 409 465 پرتاب دارت 148 176 204 233 فوتبال ، مسابقه 531 633 735 838 فوتبال ، معمولی 472 563 654 745 گلف 266 317 368 419 ژیمناستیک 236 281 327 372 هندبال 472 563 654 745 هاکی 472 563 654 745 اسب سواری ، معمولی 236 281 327 372 اسب سواری ، نمایشی 207 246 286 326 اسب سواری ، یورتمه 384 457 531 605 اسب سواری ، قدم زدن 148 176 204 233 اسب سواری، مسابقه سرعت 472 563 654 745 جودو 590 704 817 931  کاراته 590 704 817 931 تکواندو 590 704 817 931 کیک بوکسینگ 590 704 817 931  بازی با توپ 413 493 572 651 چوگان 472 563 654 745 صخره نوردی ، سنگ نوردی ، صعود کردن 649 774 899 1024 صخره نوردی ، پایین آمدن 472 563 654 745 طناب زدن ، سریع 708 844 981 1117 e طناب زدن، معمولی 590 704 817 931 طناب سریع ، آهسته 472 563 654 745 اسکیت با اسکیت بورد 295 352 409 465 اسکیت چرخدار 413 493 572 651 بیس بال 295 352 409 465 اسکواش 708 844 981 1117 تنیس روی میز ، پینگ پنگ 236 281 327 372 تنیس 413 493 572 651  حرکات آکروباتیک با تور 2207 246 286 326 والیبال ، مسابقه 472 563 654 745 والیبال ، بازی 177 211 245 279 کشتی 354 422 490 558 پیاده روی با کوله پشتی 413 493 572 651 حمل و بغل کردن کودکان 177 211 245 279 بالا رفتن از تپه ها و حمل کوله تا 4 کیلوگرم 413 493 572 651 بالا رفتن از تپه ها و حمل کوله  5 تا 10 کیلوگرمی 443 528 613 698 پایین آمدن از پله ه 177 211 245 279 پیاده روی صحرایی، استقامت 354 422 490 558 مراقبت از پرندگان 148 176 204 233 رژه نظامی 384 457 531 605 بازی کودکان ، لی لی ، توپ بازی 295 352 409 465 پیاده روی با کودکان ( آرام) 148 176 204 233 هل دادن صندلی چرخدار 236 281 327 372 پیاده روی ، مسابقه 384 457 531 605 صخره نوردی ، کوه نوردی 472 563 654 745 قدم زدن با استفاده از عص 295 352 409 465 قدم زدن ، کمتر از 3 کیلومتر در ساعت ، بسیار کند 118 141 163 186 پیاده روی 3 کیلومتر در ساعت ، آهسته 135 160 185 210 پیاده روی 4 کیلومتر در ساعت 177 211 245 279 پیاده روی 5 کیلومتر در ساعت 187 222 260 394 پیاده روی 6 کیلومتر در ساعت 275 328 381 433 پیاده روی 8 کیلومتر در ساعت 472 563 654 745 قایقرانی با پارو ، سبک 177 211 245 279 قایقرانی با پارو ، متوسط 413 493 572 651 قایقرانی با پارو ، شدید 708 844 981 1117 قایقرانی با کایاک 295 352 409 465 قایقرانی پدالی 236 281 327 372 اسکی 354 422 490 558 شنا ، آزاد ، سریع 590 704 817 931 شنا ، آزاد ، آرام 413 493 572 651 شنای کرال پشت 413 493 572 651 شنای کرال سینه 590 704 817 931 شنای پروانه 649 774 899 1024 شنای تفریحی 354 422 490 558 شنای پهلو 472 563 654 745 واتر پلو 590 704 817 931 دویدن آهسته در آب 472 563 654 745 شیرجه ، پرش از سکو 177 211 245 279 اسکی استقامت، آهسته 413 493 572 651 اسکی استقامت ، معمولی 472 563 654 745 اسکی استقامت، شدید 531 633 735 838 اسکی استقامت ، سر بالایی 974 1161 1348 1536 نقاشی کردن 266 317 368 419 پارو کردن برف 354 422 490 558 باغبانی 236 281 327 372 آبیاری چمن و باغ 89 106 123 140 وجین ، پرورش باغ 266 317 368 419 نجاری 207 246 286 326 حمل بارهای سنگین 472 563 654 745 تمیز کردن ، معمولی 207 246 286 326 گرد گیری ، تمیز کردن 148 176 204 233  تمیز کردن پنجره 177 211 245 279  موتور سواری 148 176 204 233 کارهای معمولی منزل ، سبک 148 176 204 233 کارهای معمولی منزل ، متوسط 207 246 286 326 کارهای معمولی منزل ، شدید 236 281 327 372  ماساژ دادن ، مشت و مال دهنده 236 281 327 372  پرستاری ، مراقبت از بیمار 177 211 245 279  خیاطی 148 176 204 233  تایپ ، کار کردن با کامپیوتر 89 106 123 140  کار دفتری یا اداری سبک 89 106 123 140  آشپزی 147 176 204 232  حمام کردن 88 105 122 139  شستشوی ظروف 136 162 188 214  شستشوی اتومبیل 177 211 245 279  شستشوی لباس  با دست 127 151 176 200  مسواک زدن 118 141 163 186  تا کردن لباس 118 141 163 186  شمشیر بازی 354 422 490 558  مطالعه کردن 106 127 147 167  نشستن 106 127 147 167  اتو کردن لباس 136 162 188 214  جت اسکی سواری 413 492 572 651  پرتاب نیزه ، دیسک ، چکش 354 422 490 558  قالی بافی 236 281 327 372  آرایش کردن ، گریم کردن 118 141 163 186  بنائی 413 492 572 651  خوابیدن ، چرت زدن 53 63 73 84  نماز خواندن 118 141 163 186  جارو کردن با جارو برقی 206 246 286 325  تماشا کردن تلویزیون 59 770 82 93  تماشا کردن در استادیوم 88 105 122 139  نوشتن در حالت نشسته 106 127 147 167  نوشتن در حالت ایستاده 136 162 188 214  شستن دسته 118 141 163 186  آواز خواندن نشسته 88 105 122 139  آواز خواندن ایستاده 118 141 163 186  نزدیکی 77 91 106 121  برق کاری ، لوله کشی 207 246 286 326  اره کشی با دست 442 527 612 697  اره کشی برقی 354 422 490 558  ایستادن 71 84 98 112  نشستن 59 770 82 93  رانندگی اتومبیل 118 141 163 186  مرتب کردن تختخواب 147 176 204 232  تمیز کردن کف اتاق ( تی کشیدن) 224 267 310 353  جارو کردن دستی 195 232 269 307  کلنگ زدن 472 563 654 745  بیل زدن 501 598 694 790

/ 6 نظر / 355 بازدید
هانیه

سلام یه سوال داشتم اینا کالری برای 1دقیقه انجام فعالیت هاست؟

کلینیک لاغری غرب تهران

نه برای یکساعت فعالیته..به ازای وزن فرد است.. جدول را درست مطالعه کن

نازنین

سلام من میخوام تو 1ماه حداقل 4کیلو کم کنم البته با دارم یا کمربند های لاغری میخواستم ببینم شما میتونید 1دارو یاکمربند به من پیشنهاد کنید باتشکر

مریم

سلام جدول کالری سوزاندن خیلی خیلی مفید واقع شد ومن این صفحه وسایت رو به بقیه دوستانم در سایت دیگه معرفی کردم تا استفاده کنند خسته نباشید وممنون

الهام

من چند سال قبل با جدول کالری آشنا شدم که ارقامش با جدول شما کمی فرق داشت.منم به خیال خودم کالری خوردنمو کنترل میکردم تا وزن اضافه نکنم اما در طی هر سال 2-3کیلو چاق میشدم فکر میکردم بدنم نرمال کار نمیکنه و الکی چاق میشم.تا حالا وزنم از 55کیلوی 5 سال قبل به 67کیلو رسیده.دیگه از ناراحتی ول کردم. اما حالا با این اطلاعات شما فهمیدم اطلاعات جدول من کمی اشتباه بوده مرسی از زحمتتون

مهدیه

خیلی خوب بود ممنون