جدول کالری سوزاندن

فعالیت ، تمرین و یا ورزش (1 ساعت) 59 kg 70 kg 81 kg 93 kg
دوچرخه سواری ، در کوهستان 502 598 695 791
دوچرخه سواری ، کمتر از 15 کیلومتر در ساعت ، تفریحی 236 281 327 372
دوچرخه سواری ، بیش از 30 کیلومتر در ساعت ، مسابقه 944 1126 1308 1489
دوچرخه سواری ، 15 تا 19 کیلومتر در ساعت ، سبک 354 422 490 558
دوچرخه سواری ، 20 تا 23 کیلومتر در ساعت ، متوسط 472 563 654 745
دوچرخه سواری ، 23 تا 26 کیلومتر در ساعت ، شدید 590 704 817 931
دوچرخه سواری ، 26 تا 30 کیلومتر در ساعت ، بسیار سریع 708 844 981 1117
دوچرخه سواری ثابت ، بسیار سبک 177 211 245 279
دوچرخه سواری ثابت ، سبک 325 387 449 512
دوچرخه سواری ثابت ، متوسط 413 493 572 651
دوچرخه سواری ثابت ، شدید 620 739 858 977
دوچرخه سواری ثابت ، بسیار شدید 738 880 1022 1163
ورزشهای سبک بدون وسیله ، شدید 472 563 654 745
ورزشهای سبک بدون وسیله ، سبک 207 246 286 326
وزنه برداری و بدن سازی ، شدید 354 422 490 558
وزنه برداری ، تمرین سبک 177 211  245 279
ایروبیک ، شدت  کم 295 352 409 465
ایروبیک ، شدت  بال 413 493 572 651
ایروبیک ، شدت متوسط 384 457 531 605
 یوگا ، ورزش کششی 236 281 327 372
یوگای سبک ، نرمش 148 176 204 233
کلاس آموزش ایروبیک 354 422 490 558
ایروبیک در آب 236 281 327 372
رقص ، آهسته 177 211 245 279
رقص ، سریع 325 387 449 512
دویدن ، 8 کیلومتر در ساعت (5/7 دقیقه یک کیلومتر) 472 563 654 745
دویدن ، 10 کیلومتر در ساعت (6 دقیقه یک کیلومتر) 620 739 858 977
دویدن ، 12 کیلومتر در ساعت ( 5 دقیقه یک کیلومتر) 738 880 1022 1163
 دویدن ، 15 کیلومتر در ساعت (4  دقیقه یک کیلومتر) 964 1175 1254 1428
 دو صحرایی ، دو استقامت 531 633 735 838
 دویدن ، معمولی 472 563 654 745
دویدن ، در سالن ، تمرین تیمی 590 704 817 931
بالا رفتن از پله ه 472 562 653 744
پرش ارتفاع ، پرش با نیزه 354 422 490 558
دو با مانع 590 704 817 931
تیر اندازی با کمان 207 246 286 326
بدمینتون 266 317 368 419
بسکتبال ، مسابقه 472 563 654 745
بسکتبال ، تفریحی 354 422 490 558
بسکتبال ، پرتاب به سبد 266 317 368 419
بسکتبال ، با صندلی چرخدار 384 457 531 605
بیلیارد 148 176 204 233
بولینگ 177 211 245 279
بوکس ، در رینگ 708 844 981 1117
بوکس ، مشت زدن به کیسه شنی 354 422 490 558
بوکس ، مشت بازی با حریف 531 633 735 838
مربیگری : فوتبال ، بسکتبال ، فوتبال... تمرین دادن 236 281 327 372
کریکت 295 352 409 465
پرتاب دارت 148 176 204 233
فوتبال ، مسابقه 531 633 735 838
فوتبال ، معمولی 472 563 654 745
گلف 266 317 368 419
ژیمناستیک 236 281 327 372
هندبال 472 563 654 745
هاکی 472 563 654 745
اسب سواری ، معمولی 236 281 327 372
اسب سواری ، نمایشی 207 246 286 326
اسب سواری ، یورتمه 384 457 531 605
اسب سواری ، قدم زدن 148 176 204 233
اسب سواری، مسابقه سرعت 472 563 654 745
جودو 590 704 817 931
 کاراته 590 704 817 931
تکواندو 590 704 817 931
کیک بوکسینگ 590 704 817 931
 بازی با توپ 413 493 572 651
چوگان 472 563 654 745
صخره نوردی ، سنگ نوردی ، صعود کردن 649 774 899 1024
صخره نوردی ، پایین آمدن 472 563 654 745
طناب زدن ، سریع 708 844 981 1117
e طناب زدن، معمولی 590 704 817 931
طناب سریع ، آهسته 472 563 654 745
اسکیت با اسکیت بورد 295 352 409 465
اسکیت چرخدار 413 493 572 651
بیس بال 295 352 409 465
اسکواش 708 844 981 1117
تنیس روی میز ، پینگ پنگ 236 281 327 372
تنیس 413 493 572 651
 حرکات آکروباتیک با تور 2207 246 286 326
والیبال ، مسابقه 472 563 654 745
والیبال ، بازی 177 211 245 279
کشتی 354 422 490 558
پیاده روی با کوله پشتی 413 493 572 651
حمل و بغل کردن کودکان 177 211 245 279
بالا رفتن از تپه ها و حمل کوله تا 4 کیلوگرم 413 493 572 651
بالا رفتن از تپه ها و حمل کوله  5 تا 10 کیلوگرمی 443 528 613 698
پایین آمدن از پله ه 177 211 245 279
پیاده روی صحرایی، استقامت 354 422 490 558
مراقبت از پرندگان 148 176 204 233
رژه نظامی 384 457 531 605
بازی کودکان ، لی لی ، توپ بازی 295 352 409 465
پیاده روی با کودکان ( آرام) 148 176 204 233
هل دادن صندلی چرخدار 236 281 327 372
پیاده روی ، مسابقه 384 457 531 605
صخره نوردی ، کوه نوردی 472 563 654 745
قدم زدن با استفاده از عص 295 352 409 465
قدم زدن ، کمتر از 3 کیلومتر در ساعت ، بسیار کند 118 141 163 186
پیاده روی 3 کیلومتر در ساعت ، آهسته 135 160 185 210
پیاده روی 4 کیلومتر در ساعت 177 211 245 279
پیاده روی 5 کیلومتر در ساعت 187 222 260 394
پیاده روی 6 کیلومتر در ساعت 275 328 381 433
پیاده روی 8 کیلومتر در ساعت 472 563 654 745
قایقرانی با پارو ، سبک 177 211 245 279
قایقرانی با پارو ، متوسط 413 493 572 651
قایقرانی با پارو ، شدید 708 844 981 1117
قایقرانی با کایاک 295 352 409 465
قایقرانی پدالی 236 281 327 372
اسکی 354 422 490 558
شنا ، آزاد ، سریع 590 704 817 931
شنا ، آزاد ، آرام 413 493 572 651
شنای کرال پشت 413 493 572 651
شنای کرال سینه 590 704 817 931
شنای پروانه 649 774 899 1024
شنای تفریحی 354 422 490 558
شنای پهلو 472 563 654 745
واتر پلو 590 704 817 931
دویدن آهسته در آب 472 563 654 745
شیرجه ، پرش از سکو 177 211 245 279
اسکی استقامت، آهسته 413 493 572 651
اسکی استقامت ، معمولی 472 563 654 745
اسکی استقامت، شدید 531 633 735 838
اسکی استقامت ، سر بالایی 974 1161 1348 1536
نقاشی کردن 266 317 368 419
پارو کردن برف 354 422 490 558
باغبانی 236 281 327 372
آبیاری چمن و باغ 89 106 123 140
وجین ، پرورش باغ 266 317 368 419
نجاری 207 246 286 326
حمل بارهای سنگین 472 563 654 745
تمیز کردن ، معمولی 207 246 286 326
گرد گیری ، تمیز کردن 148 176 204 233
 تمیز کردن پنجره 177 211 245 279
 موتور سواری 148 176 204 233
کارهای معمولی منزل ، سبک 148 176 204 233
کارهای معمولی منزل ، متوسط 207 246 286 326
کارهای معمولی منزل ، شدید 236 281 327 372
 ماساژ دادن ، مشت و مال دهنده 236 281 327 372
 پرستاری ، مراقبت از بیمار 177 211 245 279
 خیاطی 148 176 204 233
 تایپ ، کار کردن با کامپیوتر 89 106 123 140
 کار دفتری یا اداری سبک 89 106 123 140
 آشپزی 147 176 204 232
 حمام کردن 88 105 122 139
 شستشوی ظروف 136 162 188 214
 شستشوی اتومبیل 177 211 245 279
 شستشوی لباس  با دست 127 151 176 200
 مسواک زدن 118 141 163 186
 تا کردن لباس 118 141 163 186
 شمشیر بازی 354 422 490 558
 مطالعه کردن 106 127 147 167
 نشستن 106 127 147 167
 اتو کردن لباس 136 162 188 214
 جت اسکی سواری 413 492 572 651
 پرتاب نیزه ، دیسک ، چکش 354 422 490 558
 قالی بافی 236 281 327 372
 آرایش کردن ، گریم کردن 118 141 163 186
 بنائی 413 492 572 651
 خوابیدن ، چرت زدن 53 63 73 84
 نماز خواندن 118 141 163 186
 جارو کردن با جارو برقی 206 246 286 325
 تماشا کردن تلویزیون 59 770 82 93
 تماشا کردن در استادیوم 88 105 122 139
 نوشتن در حالت نشسته 106 127 147 167
 نوشتن در حالت ایستاده 136 162 188 214
 شستن دسته 118 141 163 186
 آواز خواندن نشسته 88 105 122 139
 آواز خواندن ایستاده 118 141 163 186
 نزدیکی 77 91 106 121
 برق کاری ، لوله کشی 207 246 286 326
 اره کشی با دست 442 527 612 697
 اره کشی برقی 354 422 490 558
 ایستادن 71 84 98 112
 نشستن 59 770 82 93
 رانندگی اتومبیل 118 141 163 186
 مرتب کردن تختخواب 147 176 204 232
 تمیز کردن کف اتاق ( تی کشیدن) 224 267 310 353
 جارو کردن دستی 195 232 269 307
 کلنگ زدن 472 563 654 745
 بیل زدن 501 598 694 790
نویسنده : پروانه کاظمی : ٥:٥٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم

  • سامان | اخبار